Lära Rätt

Lära Rätt och pedagogik i stöd för psykiskt funktionshindrade

Lära Rätt är beteckningen för en pedagogisk metod som var under utveckling av IVH Institutet för vård- och hälsopsykologi AB. Några av de centrala delarna av Lära Rätt prövades framgångsrikt i en pilotstudie i samarbete med Hjälpmedelsinstitutet och HumanTeknik (ett samarbetsprojekt mellan Hjälpmedelsinstitutet, Schizofreniförbundet och Riksförbundet för Social och Mental Hälsa).

Psykiska funktionshinder och kognitiva störningar

Begreppet ”psykiska funktionshinder” infördes i språkbruket av Psykiatriutredningen (1). Avgörande för om en person kan anses tillhöra gruppen psykiskt funktionshindrade är, att ”funktionsförmågan i boende, medmänskligt och socialt nätverk, sysselsättning och/eller arbete är allvarligt och långvarigt nedsatt” på grund av psykisk sjukdom. Bland personer med psykiska funktionshinder är schizofreni den vanligaste psykiatriska diagnosen (2).

Personer med schizofreni har ofta svårigheter att komma igång med, och att genomföra, aktiviteter i det dagliga livet (ADL) som vi ofta tar för givet att alla kan utföra, såsom att koka kaffe, planera ett inköp, städa sin bostad, tvätta sina kläder och sköta sin personliga hygien. De flesta har också betydande sociala svårigheter i mellanmänskliga kontakter, daglig sysselsättning, studie- och arbetsförmåga. Forskning under senare tid har övertygande visat, att kognitiva störningar av olika slag, framför allt uppmärksamhetsstörningar, minnesstörningar och brister i exekutiva funktioner, är centrala och varaktiga drag i schizofreni (3, 4) och viktiga faktorer bakom dessa vardagliga svårigheter (5-9).

Sådana störningar och svårigheter ställer stora och speciella pedagogiska krav på personal inom boendestöd och arbetsträning för att stödja, bistå och vägleda brukare på ett framgångsrikt sätt. Kunskapen om de kognitiva störningarna, deras betydelse för den sociala funktionsförmågan och de särskilda pedagogiska krav dessa störningar ställer i vård, rehabilitering och omsorg är emellertid så ny att den ännu i mycket liten utsträckning har nått ut till baspersonal såsom personliga assistenter, boendestödjare, arbetsinstruktörer och psykiatrisk omvårdnadspersonal.

ESL-pedagogik i boendestöd och arbetsträning

En del av denna kunskap har nått ut via ”Ett Självständigt Liv” (ESL), ett pedagogiskt program för träning av sociala färdigheter för personer med schizofreni och andra psykossjukdomar (10-12). ESL, som ursprungligen utformats i USA, har anpassats till svenska förhållanden av Per Borell (13) och därefter vidareutvecklats av Kerstin Wennström till ett rehabiliterande förhållningssätt och en arbetsmetod i boendestöd och sysselsättning för psykiskt funktionshindrade, känd under beteckningen ESL-pedagogik.

Arbetsmetoderna inom boendestöd, sysselsättning och arbetsträning behöver dock kompletteras med pedagogiska metoder för hur man bistår och hjälper personer med psykiska funktionshinder att självständigt utföra grundläggande aktiviteter i vardagen, med eller utan hjälpmedel. Idag ser vi att brist på sådana metoder leder till att delar av arbetet inom boendestöd och arbetsträning för psykiskt funktionshindrade ofta inte leder framåt på ett sätt som vore önskvärt, till frustration för såväl personal som brukare (14, 15). Kunskapen om när det är motiverat att ta kontakt med specialister, t.ex. arbetsterapeuter, för anpassning av miljön eller utprovning av tekniska hjälpmedel är också ofta bristfällig och leder till en underförskrivning av hjälpmedel av olika slag (16). Behovet av mer ändamålsenliga pedagogiska metoder i dessa avseenden är således stort.

Erik Wennström

Läs mera om Lära Rätt i vår projektrapport Pedagogik i boendestöd för psykiskt funktionshindrade – ett pilotprojekt. Stockholm: Hjälpmedelsinstitutet, 2005.

Referenser

1. Socialdepartementet. Välfärd och valfrihet – service, stöd och vård för psykiskt störda (SOU 1992:73). Stockholm: Norstedts; 1992.
2. Socialstyrelsen. Välfärd och valfrihet? Slutrapport från utvärderingen av 1995 års psykiatrireform. Stockholm: Socialstyrelsen; 1999.
3. Elvevåg B, Goldberg TE. Cognitive impairment in schizophrenia is the core of the disorder. Critical Reviews in Neurobiology. 2000;14:1-21.
4. Goldberg TE, David A, Gold JM. Neurocognitive deficits in schizophrenia. In: Hirsch SR, Weinberg DR, editors. Schizophrenia. 2nd ed. Oxford: Blackwell; 2003. p. 168-84.
5. Green MF, Kern RS, Braff DL, Mintz J. Neurocognitive deficits and functional outcome in schizophrenia: are we measuring the ”right stuff”? Schizophrenia Bulletin. 2000;26:119-36.
6. Rempfler MV, Hamera EK, Brown CE, Cromwell RL. The relations between cognition and the independent living skill of shopping in people with schizophrenia. Psychiatry Research. 2003;117:103-12.
7. Semkovska M, Bedard M-A, Godbout L, Limoge F, Stip E. Assessment of executive dysfunction during activities of daily living in schizophrenia. Schizophrenia Research. 2004 2004/8/1;69(2-3):289-300.
8. Semkovska M, Stip E, Godbout L, Paquet F, Bédard MA. Behavioral disorganization in schizophrenia during a daily activity: the kitchen behavioral scoring scale. Brain and Cognition. 2002;48(546-553).
9. Twamley EW, Doshi RR, Nayak GV, Palmer BW, Golshan S, Heaton RK, et al. Generalized cognitive impairments, ability to perform everyday tasks, and level of independence in community living situations of older patients with psychosis. American Journal of Psychiatry. 2002;159:2013-20.
10. Bellak AS, Mueser KT, Gingerich S, Agresta J. Social skills training for schizophrenia. A step-by-step guide. New York: Guildford Press; 1997.
11. Liberman RP. Social and independent living skills. Symptom management module. Los Angeles: UCLA Clinical Research Center for Schizophrenia and Psychiatric Rehabilitation; 1988.
12. Liberman RP. Social and independent living skills. Workplace fundamentals module. Los Angeles: UCLA Clinical Research Center for Schizophrenia and Psychiatric Rehabilitation; 2000.
13. Borell P. Handbok till Steg för steg. Ett Självständigt Liv. Värnamo: Psykologia; 2001.
14. Nylund T, Wadeskog Suomalainen A. Socialpsykiatriskt boendestöd. Stockholm: Norrmalms stadsdelsförvaltning; 1998.
15. Socialstyrelsen. Boende för personer med psykiska funktionshinder; 2003.
16. Rydberg K. Hjälpmedelsförsörjningen för personer med psykiska funktionshinder. HumanTeknik, projektrapport 1. Stockholm: Hjälpmedelsinstitutet; 2003.